آموزش های عمومیامنیتبخش وردپرسعمومیوردپرس

مشکل در ورودبه پنل مدیریت وردپرس

مشکل در ورودبه پنل مدیریت وردپرس
مشکل در ورودبه پنل مدیریت وردپرس
مشکل در ورودبه پنل مدیریت وردپرس
مشکل در ورودبه پنل مدیریت وردپرس
مشکل در ورودبه پنل مدیریت وردپرس

نوشته : SHOKRE

باسلام

من افزونه better-wp-security.3.4.3 رابرای افزایش امنیت وردپرسم نصب کردم وبعدتوقسمت SSL دوگزینه روتیک دارکردم.ودیگه اصلا هیچ کدام ازقسمت های مدیریت وردپرسم روبازنکرد.نه خارج میشه نه واردمیشه.درضمن اصلاقسمت مربوط به واردکردن مشخصات ورود روهم باز نمیکنه.لازم به ذکره افزونه رو هم ازطریق مدیریت هاستم حذف کردم

ولی بازهم همین جوریه.لطفاراه حلشوبهم بگید.باتشکر

نوشته : imanfakhar

وارد phpmyadmin بشید و ستون های افزونه را پیدا کنید و drop نمایید

نوشته : SHOKRE

ببخشیدمن چیززیادی بلدنیستم.میشه واضح تروقدم به قدم توضیح بدیدلطفا؟

وارد phpmyadmin بشید و ستون های افزونه را پیدا کنید و drop نمایید

ببخشیدمن چیززیادی بلدنیستم.میشه واضح تروقدم به قدم توضیح بدیدلطفا؟

نوشته : alireza1375

وارد کنترل پنل هاستتون شوید.(Cpanel)

بعد phpmyadmin را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید.

حالا از سمت چپ SQL سایت خود را بیابید و روی آن کلیک کنید.

بعد در ستون سمت راست تعدادی جدول می بینید.

حالا ستون افزونه را پیدا کنید و در روبه روی آن گزینه Drop را بزن. تموم شد.

نوشته : SHOKRE

وارد کنترل پنل هاستتون شوید.(Cpanel)
بعد phpmyadmin را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید.
حالا از سمت چپ SQL سایت خود را بیابید و روی آن کلیک کنید.
بعد در ستون سمت راست تعدادی جدول می بینید.
حالا ستون افزونه را پیدا کنید و در روبه روی آن گزینه Drop را بزن. تموم شد.

این کاروهم کردم امابازهمین جوریه

وارد phpmyadmin بشید و ستون های افزونه را پیدا کنید و drop نمایید

این کارروهم اجام دادم اماباز اینجوریه

نوشته : alireza1375

دوست عزیز دو گزینه زیر را فعال کردید؟

نوشته : SHOKRE

دوست عزیز دو گزینه زیر را فعال کردید؟

بله دقیقا

نوشته : عبدالماجد

محتویات فایل htaccess رو بررسی کنید ببیند چیزی اضافه شده یا نه. (یک فایل با همین نام در روت هست ویکی داخل فولدر ادمین)

نوشته : SHOKRE

محتویات فایل htaccess رو بررسی کنید ببیند چیزی اضافه شده یا نه. (یک فایل با همین نام در روت هست ویکی داخل فولدر ادمین)

درمحتویات فایلHATACCESSاول صفحه نوشته # BEGIN Better WP Securityکه این اسم همون افزونست،درضمن نمیدونم چی اضافه شده

نوشته : SHOKRE

محتویات فایل htaccess رو بررسی کنید ببیند چیزی اضافه شده یا نه. (یک فایل با همین نام در روت هست ویکی داخل فولدر ادمین)

ودرجایی هم تقریبانصف صفحه نوشته# End Better WP Security

نوشته : imanfakhar

ودرجایی هم تقریبانصف صفحه نوشته# End Better WP Security

حذافشون کنید اتفاقی نمی افته ولی برای اطمینان می تونید محتویاتش رو کات کنید و در یک نوت پد فعلا نگه داری کنید

نوشته : Parsa

محتوای فایل htaccess را اینجا قرار دهید

نوشته : SHOKRE

محتوای فایل htaccess را اینجا قرار دهید

lمحتویات فایل htaccess:

 

# BEGIN Better WP Security

Options -Indexes

Order allow,deny

Deny from all

Order allow,deny

Deny from all

Order allow,deny

Deny from all

Order allow,deny

Deny from all

Order allow,deny

Deny from all

RewriteEngine On

RewriteRule ^wp-admin/includes/ – [F,L]

RewriteRule !^wp-includes/ –

RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !^(.*)wp-includes/ms-files.php

RewriteRule ^wp-includes/[^/] .php$ – [F,L]

RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/. .php – [F,L]

RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ – [F,L]

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|DELETE|TRACK) [NC]

RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)wp-comments-post.php*

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^(.*)xzn.ir.*

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^jetpack.wordpress.com/jetpack-comment/ [OR]

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$

RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ../ [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*.(bash|git|hg|log|svn|swp|cvs) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} etc/passwd [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} boot.ini [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp: [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} http: [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} https: [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|=) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*([|]|(|)||ê|”|;|?|*|=$).* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(“|’|||{||).* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*($&x).* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%0|%A|%B|%C|%D|%E|%F|127.0).* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(globals|encode|localhost|loopback).* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(request|select|concat|insert|union|declare).* [NC]

RewriteCond %{QUERY_STRING} !^loggedout=true

RewriteCond %{QUERY_STRING} !^action=rp

RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*wordpress_logged_in_.*$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^maps.googleapis.com(.*)$

RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

# END Better WP Security

# BULLETPROOF .48 >>>>>>> SECURE .HTACCESS

# If you edit the BULLETPROOF .48 >>>>>>> SECURE .HTACCESS text above

# you will see error messages on the BPS Security Status page

# BPS is reading the version number in the htaccess file to validate checks

# If you would like to change what is displayed above you

# will need to edit the BPS /includes/functions.php file to match your changes

# If you update your WordPress Permalinks the code between BEGIN WordPress and

# END WordPress is replaced by WP htaccess code.

# This removes all of the BPS security code and replaces it with just the default WP htaccess code

# To restore this file use BPS Restore or activate BulletProof Mode for your Root folder again.

# BEGIN WordPress

# IMPORTANT!!! DO NOT DELETE!!! – B E G I N Wordpress above or E N D WordPress – text in this file

# They are reference points for WP, BPS and other plugins to write to this htaccess file.

# IMPORTANT!!! DO NOT DELETE!!! – BPSQSE BPS QUERY STRING EXPLOITS – text

# BPS needs to find the – BPSQSE – text string in this file to validate that your security filters exist

# TURN OFF YOUR SERVER SIGNATURE

ServerSignature Off

# ADD A PHP HANDLER

# If you are using a PHP Handler add your web hosts PHP Handler below

# DO NOT SHOW DIRECTORY LISTING

# If you are getting 500 Errors when activating BPS then comment out Options -Indexes

# by adding a # sign in front of it. If there is a typo anywhere in this file you will also see 500 errors.

Options -Indexes

# DIRECTORY INDEX FORCE INDEX.PHP

# Use index.php as default directory index file

# index.html will be ignored will not load.

DirectoryIndex index.php index.html /index.php

# BPS ERROR LOGGING AND TRACKING

# BPS has premade 403 Forbidden, 400 Bad Request and 404 Not Found files that are used

# to track and log 403, 400 and 404 errors that occur on your website. When a hacker attempts to

# hack your website the hackers IP address, Host name, Request Method, Referering link, the file name or

# requested resource, the user agent of the hacker and the query string used in the hack attempt are logged.

# All BPS log files are htaccess protected so that only you can view them.

# The 400.php, 403.php and 404.php files are located in /wp-content/plugins/bulletproof-security/

# The 400 and 403 Error logging files are already set up and will automatically start logging errors

# after you install BPS and have activated BulletProof Mode for your Root folder.

# If you would like to log 404 errors you will need to copy the logging code in the BPS 404.php file

# to your Theme’s 404.php template file. Simple instructions are included in the BPS 404.php file.

# You can open the BPS 404.php file using the WP Plugins Editor.

# NOTE: By default WordPress automatically looks in your Theme’s folder for a 404.php template file.

ErrorDocument 400 /wp-content/plugins/bulletproof-security/400.php

ErrorDocument 403 /wp-content/plugins/bulletproof-security/403.php

ErrorDocument 404 /404.php

# DENY ACCESS TO PROTECTED SERVER FILES – .htaccess, .htpasswd and all file names starting with dot

RedirectMatch 403 /..*$

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^wp-admin/includes/ – [F,L]

RewriteRule !^wp-includes/ –

RewriteRule ^wp-includes/[^/] .php$ – [F,L]

RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/. .php – [F,L]

RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ – [F,L]

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index.php$ – [L]

# REQUEST METHODS FILTERED

# This filter is for blocking junk bots and spam bots from making a HEAD request, but may also block some

# HEAD request from bots that you want to allow in certains cases. This is not a security filter and is just

# a nuisance filter. This filter will not block any important bots like the google bot. If you want to allow

# all bots to make a HEAD request then remove HEAD from the Request Method filter.

# The TRACE, DELETE, TRACK and DEBUG request methods should never be allowed against your website.

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD|TRACE|DELETE|TRACK|DEBUG) [NC]

RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

# PLUGINS AND VARIOUS EXPLOIT FILTER SKIP RULES

# IMPORTANT!!! If you add or remove a skip rule you must change S= to the new skip number

# Example: If RewriteRule S=5 is deleted than change S=6 to S=5, S=7 to S=6, etc.

# Adminer MySQL management tool data populate

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/adminer/ [NC]

RewriteRule . –

# Comment Spam Pack MU Plugin – CAPTCHA images not displaying

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/mu-plugins/custom-anti-spam/ [NC]

RewriteRule . –

# Peters Custom Anti-Spam display CAPTCHA Image

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/ [NC]

RewriteRule . –

# Status Updater plugin fb connect

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/fb-status-updater/ [NC]

RewriteRule . –

# Stream Video Player – Adding FLV Videos Blocked

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/stream-video-player/ [NC]

RewriteRule . –

# XCloner 404 or 403 error when updating settings

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/wp-content/plugins/xcloner-backup-and-restore/ [NC]

RewriteRule . –

# BuddyPress Logout Redirect

RewriteCond %{QUERY_STRING} action=logout&redirect_to=(.*) [NC]

RewriteRule . –

# redirect_to=

RewriteCond %{QUERY_STRING} redirect_to=(.*) [NC]

RewriteRule . –

# Login Plugins Password Reset And Redirect 1

RewriteCond %{QUERY_STRING} action=resetpass&key=(.*) [NC]

RewriteRule . –

# Login Plugins Password Reset And Redirect 2

RewriteCond %{QUERY_STRING} action=rp&key=(.*) [NC]

RewriteRule . –

# TimThumb Forbid RFI By Host Name But Allow Internal Requests

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(http|https|ftp)(:|(/|/)(/|/)(w){0,3}.?(blogger|picasa|blogspot|tsunami|petapolitik|photobucket|imgur|imageshack|wordpress.com|img.youtube|tinypic.com|upload.wikimedia|kkc|start-thegame).*$ [NC,OR]

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(http|https|ftp)(:|:)(/|/)(/|/)(w){0,3}.?(blogger|picasa|blogspot|tsunami|petapolitik|photobucket|imgur|imageshack|wordpress.com|img.youtube|tinypic.com|upload.wikimedia|kkc|start-thegame).*$ [NC]

RewriteRule .* index.php [F,L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} (timthumb.php|phpthumb.php|thumb.php|thumbs.php) [NC]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.*xzn.ir.*

RewriteRule . –

# BPSQSE BPS QUERY STRING EXPLOITS

# The libwww-perl User Agent is forbidden – Many bad bots use libwww-perl modules, but some good bots use it too.

# Good sites such as W3C use it for their W3C-LinkChecker.

# Add or remove user agents temporarily or permanently from the first User Agent filter below.

# If you want a list of bad bots / User Agents to block then scroll to the end of this file.

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (havij|libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|clshttp|loader) [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (
|
|’||) [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (;||’|”|)|(|
|
|”|’|(||).*(libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner) [NC,OR]

RewriteCond %{THE_REQUEST} ? HTTP/ [NC,OR]

RewriteCond %{THE_REQUEST} /* HTTP/ [NC,OR]

RewriteCond %{THE_REQUEST} etc/passwd [NC,OR]

RewriteCond %{THE_REQUEST} cgi-bin [NC,OR]

RewriteCond %{THE_REQUEST} (
|
|\r|\n) [NC,OR]

RewriteCond %{REQUEST_URI} owssvr.dll [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} (
|
|’||) [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} .opendirviewer. [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} users.skynet.be.* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=http:// [OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=(..//?) [OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} =PHP[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (../|..) [OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp: [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} http: [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} https: [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} =|w| [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)/self/(.*)$ [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cPath=(.*)$ [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<||>) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_(en|de)code[^(]*([^)]*) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*((|)||).* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(x00|x04|x08|x0d|x1b|x20|x3c|x3e|x7f).* [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (NULL|OUTFILE|LOAD_FILE) [OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (./|../|…/) (motd|etc|bin) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127.0.0.1) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (|’|
|
|’||) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^(]*( [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s) elect [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a) ll([^s]*s) elect [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} -[sdcr].*(allow_url_include|allow_url_fopen|safe_mode|disable_functions|auto_prepend_file) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (;||’|”|)|
|
|”|’||).*(/*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|create|char|convert|alter|declare|order|script|set|md5|benchmark|encode) [NC,OR]

RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC]

RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

# DENY BROWSER ACCESS TO THESE FILES

# wp-config.php, bb-config.php, php.ini, php5.ini, readme.html

# Replace Allow from 88.77.66.55 with your current IP address and remove the

# pound sign # from in front of the Allow from line of code below to access these

# files directly from your browser.

Order allow,deny

Deny from all

#Allow from 88.77.66.55

# IMPORTANT!!! DO NOT DELETE!!! the END WordPress text below

# END WordPress

# BLOCK HOTLINKING TO IMAGES

# To Test that your Hotlinking protection is working visit http://altlab.com/htaccess_tutorial.html

#RewriteEngine On

#RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^https?://(www.)?add-your-domain-here.com [NC]

#RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

#RewriteRule .*.(jpeg|jpg|gif|bmp|png)$ – [F]

# FORBID COMMENT SPAMMERS ACCESS TO YOUR wp-comments-post.php FILE

# This is a better approach to blocking Comment Spammers so that you do not

# accidentally block good traffic to your website. You can add additional

# Comment Spammer IP addresses on a case by case basis below.

# Searchable Database of known Comment Spammers http://www.stopforumspam.com/

Order Allow,Deny

Deny from 46.119.35.

Deny from 46.119.45.

Deny from 91.236.74.

Deny from 93.182.147.

Deny from 93.182.187.

Deny from 94.27.72.

Deny from 94.27.75.

Deny from 94.27.76.

Deny from 193.105.210.

Deny from 195.43.128.

Deny from 198.144.105.

Deny from 199.15.234.

Allow from all

# BLOCK MORE BAD BOTS RIPPERS AND OFFLINE BROWSERS

# If you would like to block more bad bots you can get a blacklist from

# http://perishablepress.com/press/2007/06/28/ultimate-htaccess-blacklist/

# You should monitor your site very closely for at least a week if you add a bad bots list

# to see if any website traffic problems or other problems occur.

# Copy and paste your bad bots user agent code list directly below.

نوشته : Morteza

اسم فایل htaccess رو تغییر بدید و مجدد بررسی کنید

نوشته : SHOKRE

اسم فایل htaccess رو تغییر بدید و مجدد بررسی کنید

چه جوری لطفاواضحتربگیدتنظیماتش چطوری باشه

نوشته : imanfakhar

این فایا در واقع نقطه htaccess هست روش راست کلیک کنید و rename و نقطه را از اولش برداشته در آخرش بگذارید و اضافه کنید txt یعنی فایل htaccess.txt

توی این فایل چند تا آی پی هست که بلوکه شدند احتمالا با همین کار مشکلتون حل می شه

نوشته : SHOKRE

این فایا در واقع نقطه htaccess هست روش راست کلیک کنید و rename و نقطه را از اولش برداشته در آخرش بگذارید و اضافه کنید txt یعنی فایل htaccess.txt
توی این فایل چند تا آی پی هست که بلوکه شدند احتمالا با همین کار مشکلتون حل می شه

نه بازم درست نشد.

الان صفحه ورودوردپرس رو404میاره

نوشته : SHOKRE

این فایا در واقع نقطه htaccess هست روش راست کلیک کنید و rename و نقطه را از اولش برداشته در آخرش بگذارید و اضافه کنید txt یعنی فایل htaccess.txt
توی این فایل چند تا آی پی هست که بلوکه شدند احتمالا با همین کار مشکلتون حل می شه

یه نفرقبلا همین مشکل روداشته.گفتش دوتاخطازهمین محتوای htaccess حذف میکنی مشکل حل میشه امامتاسفانه یادش نمیادکدوم خط هابایدحذف بشه.اون دوتاخط به نظرشماکدومه؟

نوشته : Saeed Fard

خب دوست عزیز مقدار اچ‌تی‌اکسس رو مقدار پیشفرض قرار بدید و تست کنید حل میشه یا خیر


# BEGIN WordPress
# END WordPress

حل نشه مشکل از چیزه دیگه‌ای هستش ..

نوشته : آریارامن

ممکنه به خاطر مشکلات مرورگر باشه.کش مرورگر رو حذف کنید و با یه مرورگر دیگه امتحان کنید بدون انتقال هیستوری مرورگر قبلی.

اگر مروگر اپرا رو نصب نکردید امتحان کنید.

نوشته : SHOKRE

خب دوست عزیز مقدار اچ‌تی‌اکسس رو مقدار پیشفرض قرار بدید و تست کنید حل میشه یا خیر
# BEGIN WordPress
# END WordPress
حل نشه مشکل از چیزه دیگه‌ای هستش ..

دوستان عزیزباعرض پوزش سایتمودادم دست یه نفردرست کنه هرچی بودحذف کرد.واقعاخیلی ناراحتم

اگه بک آپشوآپلودکردم وبه امیدخداسایتم دوباره درست شدحتماتوصیه ی های شماروانجام میدم.باتشکر

ممکنه به خاطر مشکلات مرورگر باشه.کش مرورگر رو حذف کنید و با یه مرورگر دیگه امتحان کنید بدون انتقال هیستوری مرورگر قبلی.
اگر مروگر اپرا رو نصب نکردید امتحان کنید.

دوست عزیزمشکل ازمرورگرنبود.باتشکر

نوشته : SHOKRE

باسلام دوباره خدمت اساتیدمحترم

دوستان سایت رو دوباره راه اندازی کردم اما این مشکل هنوز حل نشده لطفا کمک کنید.

نوشته : SHOKRE

خب دوست عزیز مقدار اچ‌تی‌اکسس رو مقدار پیشفرض قرار بدید و تست کنید حل میشه یا خیر
# BEGIN WordPress
# END WordPress
حل نشه مشکل از چیزه دیگه‌ای هستش ..

تغییردادم حل نشد

نوشته : Morteza

کلا فایل htaccess رو پاک کنید

نوشته : Parsa

فایل wp-config را بررسی کنید این دو مقدار تعریف نشده باشند


FORCE_SSL_LOGIN
FORCE_SSL_ADMIN

در phpmyadmin > دیتابیس وردپرس > جدول options

بررسی کندی مقدار home , site url برابر آدرس سایت باشد بدون https


(1) مشکل در ورود به پنل مدیریت در وردپرس
مشکل در ورود به پنل مدیریت در وردپرس بعد از تغییر آدرس وی میزبان ایرانیان


(2) مشکل در ورود به پیشخوان وردپرس دیجی
مشکل در ورود به پیشخوان وردپرس دیجی وردپرس


(3) رفع مشکل وارد نشدن به مدیریت وردپرس و
رفع مشکل وارد نشدن به مدیریت وردپرس و ریدایرکت شدن صفحه ورود - آریا وردپرس


(4) مدیریت وردپرس
راهکارهای رفع مشکلات ورود به مدیریت وردپرس - پایگاه دانش میزبانفا


(5) تغییر آدرس ورود به پنل مدیریت وردپرس
تغییر آدرس ورود به پنل مدیریت وردپرس تم یاب


(6) حل مشکل وارد شدن به پنل مدیریت وردپرس
حل مشکل وارد شدن به پنل مدیریت وردپرس تمامی راهکارها - استودیو بهتر


(7) رفع مشکل ورود به مدیریت وردپرس حل
رفع مشکل ورود به مدیریت وردپرس حل مشکل ورود به بخش مدیریت وردپرس


(8) پیشخوان وردپرس
نحوه ورود به مدیریت وردپرس ورود به پیشخوان وردپرس - پایگاه دانش میزبانفا


(9) مشکل ورود به مدیریت وردپرس
مشکل ورود به مدیریت وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =

دکمه بازگشت به بالا